AVTOMOBİL TERMİNLƏRİ LÜĞƏTİ - "Ф" HƏRFİ

Фабрика fabrik
Фаза faza, mərhələ
Фаза газораспределения qazpaylama fazası
Фазометр fazometr
Факельное зажигание məşəl alışdırması
Фал fal (yedəyə alma trosu)
Фанера faner
Фара fara
Фара ближнего света yaxın işıq farası
Фара головного света əsas işıq farası
Фара дальнего света uzaq işıq farası
Фара противотуманная dumana qarşı fara
Фара рабочего освещения işçi işıqlandırma farası
Фара с неподвижным рассеивателем hərəkətsiz səpələyicili fara
Фара с подвижным рассеивателем hərəkətli səpələyicili fara
Фара-искатель fara-axtarıcı (obyektin axtarılması üçün əllə döndərilə bilən fara)
Фара-прожектор fara-projektor
Фаркоп dartıcı-ilişmə quruluşu
Фароочиститель fara təmizləyici
Фартук önlük
Фартук крыла qanadın önlüyü
Фасад fasad
Фаска haşiyə
Фастбек fastbek (kuzov tipi)
Фаэтон fayton (kuzov tipi)
Фаэтон-универсал fayton-universal
Ферма ferma, çatı (tikinti işlərində)
Ферроцен ferrosen (oktan ədədini qaldırmaq üçün aşqar)
Фигурное вождение fiqurlu sürmə
Физическая система fiziki sistem
Физическое моделирование fiziki modelləşdirmə
Физическое поле fiziki sahə
Фиксатор fiksator
Фиксатор механизма переключения dəyişmə mexanizminin fiksatoru
Фиксация fiksə etmə, təsbit etmə; müəyyən etmə (edilmə)
Фиксировать fiksə etmək, bərkitmək
Фиксирующий fiksə edən, bərkidən
Филиал filial, şöbə
Филлер filler (bort qanadı üçün doldurucu şnur)
Фильтр süzgəc, filtr
Фильтр воздушный hava filtri
Фильтр масляный yağ süzgəci
Фильтр с отстойником çökdürücülü süzgəc
Фильтр тонкой очистки топлива yanacağın zərif təmizləmə süzgəci
Фильтр топливный yanacaq süzgəci
Фильтрация süzmə, süzgəcdən keçirmə
Фильтровальная бумага süzgəc kağızı
Фильтрование süzülmə, süzgəcdən keçirilmə
Фильтровать süzmək, süzgəcdən keçirmək
Фильтрующий элемент süzücü element
Финансовый план maliyyə planı
Фирма firma
Фирменная болезнь firma xəstəliyi (müəyyən markalı avtomobildə zəif yer)
Фирменная упаковка firma qablaşdırması
Фирменный стиль firma üslubu
Фитильная масленка fitil yağdanı
Фитинг fitinq (boruları bir-birinə birləşdirmək üçün yivi olan detalların ümumi adı)
Фитинг трубопровода boru kəmərinin fitinqi
Флаг bayraq
Флаг сигнальный siqnal bayrağı
Флажок bayraqcıq, kiçik bayraq
Фланец flans
Фланец моста körpünün flansı
Фланцевое соединение flans birləşməsi
Флотация flotasiya (çirkab sularının təmizlənmə üsulu)
Флуктуация çalxalanma, tərpənmə; dəyişmə, enib-qalxma
Фо-кабриолет fo-kabriolet (avtomobil kuzovu)
Фокс-кабриолет foks-kabriolet (avtomobil kuzovu)
Фон fon, mühit, şərait
Фонарик fənərcik
Фонарь fənər
Фонарь без отражателя əks etdiricisiz fənər
Фонарь заднего хода arxaya hərəkətin fənəri
Фонарь номерного знака nömrə nişanın fənəri
Фонарь переноски daşınan fənər
Фонарь подсветки aşağı işıqlandırma fənəri
Фонарь с отражателем əksetdiricili fənər
Фонарь стоп-сигнала stop-siqnalın fənəri
Фонарь указателя поворота dönmə göstəricisinin fənəri
Фонометр fonometr (səsin gücünü ölçən cihaz)
Форкамерный двигатель forkameralı mühərrik
Форма forma, üsul, qayda
Форма зуба dişin forması
Форма камеры сгорания yanma kamerasının forması
Формализация formallaşdırma
Формирование formalaşma
Формованное изделие qəliblənmiş məmulat
Формовочный qəliblik, formaya yararlı
Формовочный пресс qəlib presi
Формула düstur, formul
Формула колесная təkər düsturu
Форсаж forsaj (mühərrikin gücünün, hərəkət sürətinin kəskin artması)
Форсирование gücləndirmə; sürətləndirmə
Форсированный gücləndirilmiş, sürətləndirilmiş
Форсированный вариант gücləndirilmiş variant
Форсировать gücləndirmək, sürətləndirmək
Форс-мажор fors-major (fövqəladə vəziyyət, qabaqcadan nəzərə alına bilməyən və ya heç bir tədbirlə qarşısı alına bilməyən vəziyyət)
Форсунка forsunka (mühərriklərin silindrinə və s.-yə maye və ya toz halında yanacaq vermək üçün cihaz)
Форсунка охлаждения поршня porşeni soyutma forsunkası
Форсунка стеклоомывателя şüşə yuyucunun forsunkası
Форточка nəfəslik
Фосфатное покрытие fosfat örtüyü
Фотометр fotometr (işıq kəmiyyətlərini ölçmək üçün optik cihaz)
Фотофиниш fotofiniş
Фотоэлемент fotoelement
Фотоэффект fotoeffekt
Фракции fraksiyalar
Фракционная перегонка fraksiya distilləsi
Фракция fraksiya
Фрахт fraxt (yükün daşınmasına görə müqavilə və ya qanunla şərtlənmiş ödəmələr; kirayə edilmiş gəmidə yük daşımaları və həmçinin yükü, daşıyıcını və ödəmə miqdarını əhatə edən daşıma müqaviləsi; müqavilə qüvvədə olduğu müddətdə müqavilədəki yük)
Фрикцион friksion, sürtünmə təsirli
Фрикционная бесступенчатая передача sürtünməli pilləsiz ötürmə
Фрикционная муфта сцепления friksion ilişmə muftası
Фрикционная накладка friksion üstlüyü
Фрикционное соединение friksion birləşmə
Фрикционное сцепление friksion ilişmə
Фрикционное управление friksion idarəetmə
Фрикционный вариатор friksion variator
Фронтальный погрузчик frontal yükləyici
Фундамент özül, binövrə, təməl, əsas
Фуникулер funikulyor
Функциональная система диагностирования funksional diaqnostika sistemi
Функциональные испытания funksional sınaqlar
Функциональные свойства funksional xüsusiyyətlər
Функционирование işləmə, fəaliyyət göstərmə
Функция funksiya; vəzifə
Функция регулирования nizamlama funksiyası
Фунт funt (ingilis ölçü sistemi ölkələrində çəki vahidi: 453,6 qr.)
Фура fura (uzun ölçülü örtülü qoşqu)
Фургон furqon
Фургон с высокой крышей hündür damlı furqon
Фут fut (ingilis ölçü sistemində 12 düymə bərabər uzunluq ölçü vahidi)
Фэйслифтинг feysliftinq (avtomobilin qabaq hissəsinin tüninqi)