AVTOMOBİL TERMİNLƏRİ LÜĞƏTİ - "Э" HƏRFİ

Эбонит ebonit (vulkanlaşdırılmış rezin qatışıqlarından alınan bərk maddə)
Эвакуатор təxliyə avtomobili
Эвакуационный тягач təxliyə dartqısı
Эвольвента evolventa
Эвольвентное зубчатое зацепление evolvent dişli ilişmə
Эвольвентные шлицыevolvent şlislər
Эвольвентный зуб evolvent diş
Эжектор ejektor (hava və ya mayeni çəkmək üçün şırnaqlı və ya vakuum nasosu)
Эквивалентная динамическая схема ekvivalent dinamik sxem
Экземпляр nüsxə, nümunə
Экипаж ekipaj; minik
Экипировать təchiz etmək, təmin etmək
Экипировка təchiz etmə, təmin etmə
Экологическая безопасность транспортного средства nəqliyyat vasitəsinin ekoloji təhlükəsizliyi
Экология автомобиля avtomobilin ekologiyası
Экомобиль ekomobil (ətraf mühiti çirkləndirməyən avtomobil)
Эконограф ekonoqraf (yanacağın xüsusi sərfini qeyd edən cihaz)
Экономайзер ekonomayzer (yanacağa qənaət edən cihaz)
Экономайзер карбюратора karbüratorun ekonomayzeri (yanıcı qarışığı zənginləşdirən qurğu)
Экономайзер принудительного холостого хода məcburi boş işləmə ekonomayzeri
Экономат ekonomat (verilmiş hərəkət rejimində yanacaq sərfini azaltma sistemi)
Эконометр ekonometr (xüsusi yanacaq sərfini ölçən cihaz)
Экономическая эффективность iqtisadi səmərəlilik
Экономичное вождение qənaətli sürmə
Экономичность автомобиля avtomobilin qənaətliliyi
Экономичный автомобиль qənaətli avtomobil
Экономия iqtisadiyyat, qənaət, qənaət etmə
Экономия материала materiala qənaət
Эконоскоп ekonoskop (avtomobilin seçilmiş hərəkət rejiminin qənaətli olmasını qiymətləndirən cihaz)
Эконостат ekonostat (karbüratorda zənginləşdirici quruluş)
Экран ekran, sipər
Экранирование ekranlaşdırma, qoruma
Экранированная система зажигания ekranlaşdırılmış alışdırma sistemi
Экранировать ekranlaşdırmaq, qorumaq
Эксгаустер ekshauster (qapalı həcmdə təzyiqi azaltmaq üçün üstəlik buraxma klapanı)
Экскаватор ekskavator
Эксклюзивная машина eksklüziv maşın (seriya ilə buraxılmayan)
Эксклюзивный автомобиль eksklüziv avtomobil (seriya ilə buraxılmayan)
Экспандерная пружина ekspander yayı
Экспедитор ekspeditor (mal və s. göndərməklə məşğul olan şəxs)
Экспедиторские документы ekspeditor sənədləri
Экспедиторский сертификат о получении alınma haqqında ekspeditor sertifikatı
Экспедиторское свидетельство о транспортировке nəqletmə haqqında ekspeditor şəhadətnaməsi
Экспедиция ekspedisiya; yollama, göndərmə
Экспериментальное исследование eksperimental tədqiqat
Экспериментальный eksperimental, təcrübi
Экспериментальный автомобиль eksperimental avtomobil
Эксперт ekspert (bir məsələ haqqında qəti fikir söyləyən mütəxəssis)
Эксперт по перевозке грузов yüklərin daşınması üzrə ekspert
Экспертиза ekspertiza (bir qərara gəlmək üçün hər hansı bir məsələnin mütəxəssislər tərəfindən öyrənilməsi)
Эксплуатационная жидкость istismar mayesi
Эксплуатационная скорость istismar sürəti
Эксплуатационные испытания istismar sınaqları
Эксплуатационные показатели istismar göstəriciləri
Эксплуатационные свойства istismar xüsusiyyətləri
Эксплуатация istismar, işlətmə
Эксплуатация автомобиля avtomobilin istismarı
Эксплуатировать istismar etmək
Экспоненциальная зависимость eksponsional asılılıq
Экспресс ekspress (ən sürətli)
Экстерьер eksteryer
Экстремальные условия ekstremal şərait
Экстренная сигнализация təcili siqnalizasiya
Экстренное торможение qəfil tormozlama
Эксцентриситет ekssentrisitet (ekssentrik mərkəz və valının oxu arasında məsafə)
Эксцентрик ekssentrik
Эксцентричный bax: эксцентрик
Эластичная муфта кардана kardanın elastik muftası
Эластичность elastiklik
Эластичность двигателя mühərrikin uyuşqanlığı (mühərrikin kiçik dövrlərində böyük burucu moment əldə etməsi və tez sürət yığma imkanının olması)
Эластичный elastik
Электрическая искра elektrik qığılcımı
Электрическая трансмиссия elektrik transmissiyası
Электрическая цепь elektrik dövrəsi
Электрический аккумулятор elektrik akkumulyatoru
Электрический двигатель elektrik mühərriki
Электрический канал elektrik kanalı
Электрический предохранитель elektrik qoruyucusu
Электрический сигнал elektrik siqnalı
Электрический тормозной привод elektrik tormoz intiqalı
Электрический усилитель elektrik gücləndiricisi
Электрическое напряжение elektrik gərginliyi
Электробус elektrobus
Электрогидравлический домкрат elektrohidravlik domkrat
Электрод elektrod (elektrik cərəyanını maye və qazların içinə keçirən lövhə və s.)
Электродвигатель bax: электрический двигатель
Электроджип elektrocip
Электрокар elektrokar (akkumulyator vasitəsilə işləyən elektrik motorlu araba)
Электрокоррекция вибрации зеркал güzgülərin titrəyişlərinin elektrokorreksiyası
Электролит elektrolit (içərisindən elektrik cərəyanı keçdikdə tərkib hissələrinə ayrılan məhlul)
Электролит аккумуляторный akkumulyator elektroliti
Электромагнит elektromaqnit
Электромагнитная муфта elektromaqnit muftası
Электромагнитное муфта сцепление elektromaqnit ilişmə muftası
Электромагнитный замедлитель elektromaqnit yavaşıdıcı
Электромагнитный клапан elektromaqnit klapanı
Электромеханическая трансмиссия elektromexaniki transmissiya
Электромобиль elektromobil
Электромотор elektromotor
Электромотор-колесо elektromotor-təkər
Электроника elektronika
Электронная информационная система elektron informasiya sistemi
Электронная самообучающаяся система управления özü öyrənən elektron idarəetmə sistemi
Электронная система впрыска топлива yanacağın elektron püskürülmə sistemi
Электронное измерительное устройство elektron ölçü qurğusu
Электронный акселератор elektron akselerator (sürətləndirici)
Электронный блок управления elektron idarəetmə bloku
Электронный впрыск топлива yanacağın elektron püskürülməsi
Электронный компас elektron kompas
Электронный ограничитель elektron məhdudlaşdırıcı
Электронный сторож elektron gözətçi
Электрооборудование elektrik avadanlığı
Электрооборудование автомобиля avtomobilin elektrik avadanlığı
Электрооборудование двигателя mühərrikin elektrik avadanlığı
Электропневматический тормозной привод elektropnevmatik tormoz intiqalı
Электропривод elektrik intiqalı
Электропроводка elektrik xətləri
Электроруль elektrik sükanı
Электростартер elektrik starteri
Электростатический фильтр elektrostatik filtr
Электротележка elektrik arabacığı
Электротрактор elektrik traktoru
Электрохимическая коррозия elektrokimyəvi korroziya
Электрохроматик elektroxromatik (arxa görüş güzgüsünün növü)
Элемент element
Элемент аварийной защиты qəza qorunma elementi
Элерон eleron (kapotun qabaq hissəsinə yerləşdirilən və onu daşlardan qoruyan sipər)
Элиминация kənar etmə (qurumun neytrallaşdırılma sistemi)
Эллипсоидная фара ellipsoid fara
Эмаль mina (təbəqə)
Эмаль воздушной сушки hava ilə qurudulan mina
Эмблема emblem, nişan, əlamət, rəmz
Эмульгатор emulqator (emulsiyalar əmələ gəlməsinə yardım edən maddə)
Эмульсионная трубка emulsiya borusu
Эмульсия emulsiya (maye mühitdə asılmış vəziyyətdə olan maye damcılarından ibarət dispers sistem)
Эндуро enduro (italy. enduro – çox kilometrlik moto- və ya avtoralli və həmçinin belə yarışlarda iştirak edən motosikl növü)
Энергетический баланс energetik balans
Энергия enerji
Энергия покоя sükunət enerjisi
Энергоаккумулятор enerqoakkumulyator
Энергоемкость enerji tutumu
Энергонезависимая память enerjidən asılı olmayan yaddaş
Энергоноситель enerjidaşıyıcı
Энергопоглощающая конструкция enerji udan konstruksiya
Энергосберегающие масла enerjiyə qənaət edən yağlar
Энергосодержание enerji tutumu
Эпициклическая передача episiklik ötürmə
Эпоксидная смола epoksid qatranı
Эпоксидный клей epoksid yapışqanı
Эпюра epür (fiqur proyeksiyalarının düz səth üzərində çertyoju)
Эргономика erqonomika
Эргономические свойства человека insanın erqonomik xüsusiyyətləri
Эргономические требования erqonomik tələblər
Эрозия eroziya (aşınma)
Эрозия металла metalın eroziyası
Эскизный проект eskiz layihəsi
Эскорт mühafizə dəstəsi
Эстакада estakada (körpü şəklində yerüstü və ya sualtı qurğu)
Эстеры esterlər (sintetik motor yağlarına qatılan bitki mənşəli əlavələr)
Этажерка etajer
Эталонная жидкость гидропередачи hidroötürmənin etalon mayesi
Этанол etanol (etil spirti)
Этап mərhələ, dövr, etap
Этикетка etiket (malın üstünə yapışdırılan yarlık)
Этиленгликоль etilenqlikol (antifrizin əsasını təşkil edən ikiatomlu spirt)
Этилированный бензин etilli benzin
Эффект təsir, nəticə, effekt, səmərə
Эффект охлаждения soyuma effekti
Эффективная мощность effektiv güc
Эффективная мощность двигателя mühərrikin effektiv gücü
Эффективность təsirlilik, təsir, effektivlik, səmərəlilik
Эффективность использования istifadə səmərəliliyi
Эффективность технической эксплуатации texniki istismarın səmərəliliyi
Эхолокация exolokasiya (əks olunan ultrasəsin köməyi ilə mühitdə səmtləşmə)
Эшелонeşelon