AVTOMOBİL TERMİNLƏRİ LÜĞƏTİ - "Ч" HƏRFİ

Чадить tüstüləmək
Час пик pik saatı
Часовой расход топлива saatlıq yanacaq sərfi
Частица zərrəcik, zərrə, bir zərrə, hissəcik, cüzi miqdar
Частичная нагрузка qismən yüklənmə
Частичная сборка qismən yığma
Частично qismən, natamam
Частичное разрушение qismən dağılma
Частичное торможение qismən tormozlama
Частная дорога xüsusi ödənişli yol
Частник sahibkar
Частные тренировки şəxsi ödənişli məşqlər
Частный автомобиль şəxsi avtomobil
Частота tezlik, sıxlıq, bir-birinə yaxınlıq
Частота вращения fırlanma tezliyi
Частота колебаний rəqslərin tezliyi
Частота крутильных колебаний burulma rəqsləri tezliyi
Частота собственных колебаний məxsusi rəqslər tezliyi
Частота торможений tormozlanma tezliyi
Частотная модуляция tezlik modulyasiyası
Частотомер tezlik ölçən
Часть hissə, şöbə, sahə
Часть разъемного картера sökülə bilən karterin hissəsi
Часы saat
Чаша bax: чашка
Чашеобразный fincan şəkilli
Чашка fincan
Чек çek; qəbz,talon
Челнок məkik
Челночный рейс məkikvari reys (məkikçilər tərəfindən yerinə yetirilən reys)
Чемпион çempion
Червяк sonsuz vint
Червяк рулевого механизма sükan mexanizminin sonsuz vinti
Червячная пара sonsuz vint cütü
Червячная передача sonsuz vint ötürməsi
Червячное колесо sonsuz vint çarxı
Червячный дифференциал sonsuz vint diferensialı
Червячный рулевой механизм sonsuz vint sükan mexanizmi
Черный металл qara metal
Чертеж cizgi, çertyoj
Чертеж детали detalın cizgisi
Чертеж общего вида ümumi görünüş cizgisi
Чертить çəkmək
Четыре-на-четыре dörd dördə (hər yerdə gedə bilən avtomobil)
Четырехгранная головка dördüzlü başlıq
Четырехколесник dörd təkərli
Четырехлопастной вентилятор dörd pərli ventilyator
Четырехтактный двигатель dörd taktlı mühərrik
Четырехтактный цикл dörd taktlı sikl
Четырехфарная система dörd faralı sistem
Четырехцилиндровый dörd silindrli
Четырехэлектродная свеча dörd elektrodlu şam
Чехол çexol, örtük
Чехол рессоры ressorun çexolu
Чинить düzəltmək, təmir etmək
Число say, rəqəm, ədəd
Число зубьев dişlərin sayı
Число клапанов на цилиндр silindrdə klapanların sayı
Число Маха Max ədədi
Число оборотов dövrlər sayı
Число оборотов в минуту dəqiqədə dövrlər sayı
Число опор коленчатого вала dirsəkli valın dayaqlarının sayı
Число Рейнольдса Reynolds ədədi
Число степеней свободы sərbəstlik dərəcələrinin sayı
Чистая вода təmiz su
Чистить təmizləmək, ağartmaq, silmək
Чистка təmizləmə, təmizlənmə; silmə, silinmə
Чистота двигателя mühərrikin təmizliyi
Чистый təmiz, saf, xalis, əsil
Чрезмерная нагрузка həddən artıq yüklənmə
Чрезмерный износ həddən artıq yeyilmə
Чувствительность həssaslıq
Чувствительность диагностического параметра diaqnostik parametrin həssaslığı
Чувствительность измерительного прибора ölçü cihazının həssaslığı
Чувствительный элемент həssas element
Чувство дороги yol hissi
Чугун çuqun
Чулок моста körpünün örtüyü